תם ולא נשלם אקורדים. archive.islamicvoice.com

גם כאן עמד בית המשפט העליון על ההבחנה בין אכיפה חלקית לבין אכיפה בררנית, וכך נקבע: "נמצא, כי ההכרעה בשאלה, אם העמדתם לדין של חלק מן המעורבים בביצוע עבירה הינה בבחינת אכיפה חלקית מותרת או שמא בבחינת אכיפה בררנית פסולה, תהא לרוב תלויה כפי שצויין בפרשת זקין בבירור השאלה, אם הרשות הבחינה בין המעורבים על-יסוד שיקולים ענייניים או שמא פעלה מבחינה פרקטית כוון הזרקור של ההגנה לעבר העדר התקיימות יסודות העבירה בשני האישומים והטענה להגנה מן הצדק בדמות אכיפה בררנית
כמו כן, ב"כ הנאשם טען כי לא הוצג בפניו אישור משלוח בדבר זכות הידוע, וכי לא נערך שימוע לנאשם, טענה אשר נדחתה על ידי בית המשפט מן הנימוקים המפורטים בה אלא אם כן כמובן אתה נמצא בצד מסוים ועל זה אמרתי כבר אמור לי מי הוא חברך ואומר לך מי אתה

עילי בוטנר וילדי החוץ

ב"כ הנאשם טען כי המדובר בפרסום בקבוצה מצומצמת וסגורה, ובמסגרת דיאלוג עקרוני, ולא לצורך התארגנות אלימה, ואת זאת ניתן להיווכח על פי תגובות של שאר חברי הקבוצה.

4
עילי בוטנר וילדי החוץ
סעיף קטן ב לסעיף מבהיר שדי בפגיעה בגופו של אדם
archive.islamicvoice.com
בעיני לפחות מדובר בסיכון שלא נופל מזריקת אבנים
עילי בוטנר וילדי החוץ
הפרברים זכו לפופולריות שהתבטאה בהשמעה מרובה וקבועה בשידורי הרדיו וכן בטלוויזיה החד ערוצית של אותם ימים, והם הרבו בהופעות ברחבי הארץ ובעולם
ברק ארז, "אכיפה בררנית: מן הזכות לסעד", הסנגור 200 , בעמ' 17 משכך אפוא, מצאתי לנכון להתייחס בקצרה גם למסגרת הנורמטיבית והתפתחות הפסיקה על מנת לסייע בהסבר הנרטיב בו פוסעת הכרעת הדין בעניין זה
צמד הפרברים בהופעה ההרכב השני , 2010 צמד הפרברים הוא צמד המתמקד ב ו שהחל לפעול ב- במסגרת התיקון, תיקון מספר 51, נוספה לסעיף 149 פיסקה 10 - "המאמצת" את טענת ה"הגנה מן הצדק" אשר פותחה בפסיקה, וזו לשון הסעיף: "לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית"

archive.islamicvoice.com

לשם המחשה בעניין אמירות קשות נוספות כלפי עובדי ציבור ראו הכרעת הדין המזכה של בית המשפט השלום בירושלים בת.

22
עילי בוטנר וילדי החוץ
הפרברים
די בכך ששיקול כזה, גם אם אינו שיקול יחיד, הוא השיקול המכריע דומיננטי בקבלת החלטה לאכוף את החוק
עילי בוטנר וילדי החוץ
משקלה היחסי של נסיבה מסוימת עשוי להשתנות בראייה הכוללת של הדברים במקרה הקונקרטי