אישורי ניכוי מס במקור. מגפת הקורונה

בקשה לביזיון בית-המשפט כנגד מנהל מיסוי מקרקעין פורסמה החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין אלבאש ואח' למותר לציין, כי השופטת דחתה את הטענה האמורה
בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור כידוע לנו מקדמות מס הכנסה נקבעות כאחוז ממחזור המכירות ולא ביחס לרווח או להכנסה החייבת בניכוי הוצאות מוכרות

החלטות מיסוי חדשות: חברת ארנק של רופא והפחתת הון ב

לאור זאת, במקרים המתאימים, יש לערוך בעסק ביקורת ניהול ספרים בה יינתן דגש לבחינת אופי הפעילות של העסק, לפני מתן אישור ניכוי במקור.

5
החלטות מיסוי חדשות: חברת ארנק של רופא והפחתת הון ב
בהתאם, הסכומים שיתקבלו בידי החברה עד גובה יתרת המחיר המקורי המתואם של מניות ה-SPAC ייחשבו כהשבה של עלות המניות קרי, לא יחויבו במס בישראל ואילו יתרת הסכומים תיחשב כולה כרווח הון החייב במס חברות
הנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019
מקדמות ביטוח לאומי כעצמאי- מועד תשלום מקדמות ביטוח לאומי לעצמאי עבור חודש מרץ 2020 יידחה מ- 20
20.4 ריכוז פרסומים
נישומים אלה יקבלו אישור לשנת 2019, רק לאחר שיסדירו ליקוייהם כנדרש
בהודעה יפורטו הסיבות שבגינן נשלל האישור, ככל שניתן לפרטן עיקול לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין זיאד אל הואשלה
אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמדי שנה, רשות המסים פרסמה את הוראת הביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים סוגיות אחרות שלילת אישור ניכוי מס במקור כאמצעי למאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות - הוחלט לבצע, כחלק משגרת ההרתעה של הרשות, מהלכים של שלילת אישורים מנישומים שקיימת סבירות גבוהה שהם מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות לדוגמה: נתגלו ממצאי חקירה לפיהם הנישום עבר עבירות לפי פקודת מס הכנסה, תיק הנישום במע"מ נסגר

20.4 ריכוז פרסומים

על אף האמור לעיל, במטרה לעודד ולסייע לבעלי עסקים קטנים, יינתן באופן אוטומטי לתקופה של חצי שנה פטור מניכוי מס במקור, לבעל תיק חדש במס הכנסה שסווג במע"מ כ-" עוסק פטור".

11
20.4 ריכוז פרסומים
שלילת אישור קיים לניכוי במקור במקרים חריגים בלבד לדוגמא, במקרה בו קיים חשש של מעורבות בהפצת חשבוניות פיקטיביות ניתנת למשרד השומה אפשרות טכנית לחסום הפקת אישור לנישום
מגפת הקורונה
הוצאת חוות-דעת משפטית מערעור מס ביום 15
20.4 ריכוז פרסומים
באותו מקרה, דיווחה המערערת, חברה קבלנית, בדו"ח השנתי לשנת-המס 2012 על הפסד מועבר בסך 4,263,368 ש"ח, שמקורו, לטענתה, בפרוייקט קבלני שלא צלח