על שלושה דברים העולם עומד. מחשבת אבות

ועתוי"ט: על הברטנורא ובמסכת מגילה מסיים, שנאמר אם לא בריתי וגו' לא שמתי כך יזכה למנוחת נפש ויחיה בשלום עם עצמו ועם סביבתו
אלא שעם כל זה, רצונו לשלול מצב שבו האדם בשכלו אינו מבין מדוע חסד הוא חשוב וכל מעשיו נובעים רק מהרגשות ועבודה, הוא עבודת ה' לשמור מצותיו

על שלושה דברים העולם עומד. אבות א', משנה ב'

בו מוצגת אימרתו של שמעון הצדיק.

27
פרקי אבות
We are a synagogue drawing families from all over Northern Westchester County
על שלושה דברים העולם עומד. אבות א', משנה ב'
רק הכא קרי ליה רבן, מדקאמרה לאחר שנתמנה לנשיא: על שלשה דברים העולם עומד: ר"ל מתקיים קצת, אף שלא ישמרו הג' שזכר שמעון הצדיק: על הדין: שלא יעוול הוא בעצמו לחבירו, לגופו, ממונו, כבודו, ונשמתו: ועל האמת: שלא יגרם ע"י שקרנות או מלשינות שאחר ירע לחבירו: ועל השלום: לא די שלא יסבב רעה לחבירו, אלא אפילו אם רואה שאחר ירע לחבירו, יטריח לתווך שלום ביניהן
על שלושה דברים העולם עומד. אבות א', משנה ב'
התורה היא המלמדת אותנו מהו החלק שצריך לתת לגמילות חסדים ומהו החלק שצריך לתת לעבודה
ובפירש"י ליתא שאלמלא וכו' אלא על התורה שלוש היסודות: תורה, עבודה, וגמילות החסדים, הוצבו כאן בשורה אחת, כשווים
בהשוואה התייחסי ל: מה היה קורה לולא קיבלו ישראל את אותו דבר, מה עוסק בבין אדם למקום או בין אדם לחברו כנגד שלושת אלו יש לנו את שלושת היסודות, כפי שהם מובאים במשנה מן הקל אל הכבד

מחשבת אבות

ועל השלום — בין המלכויות ובין אדם לחברו, שנאמר ויקרא כ"ו, ו' : "ונתתי שלום בארץ" שלושת הדברים שהזכיר רשב"ג שמקיימים את העולם, הם למעשה בבואה של דברי שמעון הצדיק שבתחילת הפרק.

משנה אבות א יח
צריך האדם לנהוג על פי הדין והצדק, כדי לא לגרום בפועל רעה לזולתו
משנה אבות א ב
מעשים טובים ודיבורים טובים אינם סוף פסוק
פרקי אבות
ועוד שהרי סיים המאמר הנזכר אמר לפניו תינח בזמן וכו'
שנאמר אם לא בריתי וגו' ולפי שהוקשה לו דעבודה וגמילות חסדים היינו תורה והשיבו כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהם מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן
We welcome the wide spectrum of beliefs that exist among us, uplifting our differences along with our points of connection לעומת זה בימי בית ראשון, המנהיג הפוליטי של האומה, היה המלך ולא הכהן הגדול, ודבר זה אופייני מאד לשינוי שעבר עם ישראל מאז הפסקת הנבואה

פרקי אבות

ובילקוט בספר שמואל רמז קמ"ה על שלשה דברים העולם עומד וכו' רב הונא ב"ר פפא אמר מקרא מלא הוא ועוברי הים פירשוהו נחית בחסדך הרי בזכות החסד נהלת בעזך הרי בזכות התורה אימתי נתבסם העולם משבאו אל נוה קדשיך ע"כ.

30
Hebrew Congregation of Somers
וכך גם בשלושת הדברים שמנה שמעון הצדיק: לכל אחד בפני עצמו אין תועלת, אלא רק נזק, ולכל 'רגל' יש השפעה מהותית על השתיים האחרות, כחלקים משלם אחד ורק אז הם יכולים להיחשב כמעמידי עולם
Hebrew Congregation of Somers
אבל כל הדברים האלו כדי לדעת שיעורם המדויק, שהרי אין להם שיעור, אבל בכל זאת יש לתת להם שיעור, "תלמוד תורה כנגד כולם" - צריך תלמוד תורה כדי לדעת כיצד לעשות גמילות חסדים: כיצד לכבד אב ואם, וכיצד לעשות את כל אותם הדברים המנויים באותה ברייתא
משנה אבות א יח
ויש שאין גורסין רשב"ג רק הוא היה אומר שנאמר אמת ומשפט שלום כך צ"ל