ערבית ספרד. תפילת ערבית

מחלוקת זו גרמה בסופו של דבר להסרת רבן גמליאל מכס הנשיאות ולהעלאתו של בקצת קהילות אשכנז, נוהגים לומר שלשה מזמורי תהלים פרקים כד, ח, כט אחרי עלינו כשמתפללים ערבית "בזמנו"
האמוראים נחלקו כמי יש לפסוק הלכה, ופוסקי ההלכה המאוחרים יותר נקטו כדעת , שפסק כדעה שתפילת ערבית רשות, אך שכתבו שכיום תפילת ערבית חובה מצד המחלוקת לגבי חיוב התפילה נסובה רק לגבי חיוב , אך לגבי לא נחלקו שחובת קריאת שמע בערב היא מ

תפילת ערבית

אולם לפי נוסח אשכנז המקורי, אין אומרים ברכו בסוף התפילה בערבית, וכן נוהגים ברוב קהילות נוסח אשכנז בחו"ל.

20
תפילת ערבית
תלה את הסיבה למנהג לומר אחרי ברכות קריאת שמע לפני תפילת העמידה, בדעה שתפילת ערבית רשות, והקדיש משמש כהכרזה שהסתיימה התפילה והרוצה לצאת יצא
תפילת ערבית
לאחר מכן אומרים וקדיש יתום,הערה כבסוף כל תפילה, ולפי רוב הנוסחאות שלא פרסו על שמע לפני עלינו, עושים זאת לאחר הקדיש שאחרי עלינו
תפילת ערבית
בקהילות אשכנז המערבי הנ"ל, אומרים שלשת פסוקים אלו בלי "לשם יחוד" , כל אחד שלש פעמים, אחרי מזמור "שיר המעלות הנה ברכו את ה'" ולפני הקדיש; אחרי הקדיש אומרים "והוא רחום" ואומרים שוב פעם את פסוק "ה' הושיעה"
ב מובאת מחלוקת לגבי החיוב שבתפילת ערבית: במשנה נאמר: "תפילת הערב אין לה קבע", ובגמרא מובאת מחלוקת תנאים בנושא המקבילה שניתנת לתפילת ערבית היא הקטרת החלבים והאיברים מהקורבנות שהוקרבו ביום
על כל פנים, הוא לא נאמר ברוב קהילות אשכנז המזרחי הברכה מתחילה במילים "ואמונה כל זאת" ומסתיימת בברכת גאל ישראל

תפילת ערבית

המתפללים כ וכן חסידי לא נוהגים כך.

11
תפילת ערבית
יש הנוהגים לספור לפני ויש שנהגו לספור לאחריו
תפילת ערבית
לכן זמנה העיקרית בלילה, החל ב, כעשרים דקות לאחר
תפילת ערבית
גם כאן חלוקים הדעות באשר למיקום הספירה
בקהילות גאורגיה מוסיפים קטע הפותח במילים: "רבונו של עולם", ולאחר מכן אומרים "קדיש יהא שלמא", "ברכו" ו"עלינו לשבח" בקהילות רבות, בפרט ב ובמרבית הקהילות הספרדיות בתפוצות לא נאמרת הברכה
בנוסף, היות שמטרת היא להוציא ידי חובה את המתפללים שאינם יודעים את נוסח התפילה, בתפילת ערבית אין חזרת הש"ץ לפי נוסח ורוב קהילות מתחילים רק ב"והוא רחום", אבל בהרבה קהילות אשכנז המערבי כשמתפללים ערבית "בזמנו" כלומר אחרי צאת הכוכבים אומרים "שיר המעלות הנה ברכו את ה'" וכו'

תפילת ערבית

ב המקשרת בין התפילות לקורבנות, קורבן תמיד של שחר מתאים לתפילת שחרית ו של מתאים לתפילת מנחה, אך אין קרבן המתאים לתפילת ערבית.

7
תפילת ערבית
לפי , תפילת ערבית היא רשות, ואילו סבר שהיא חובה
תפילת ערבית
לאחר המזמור אומרים ו שנתקן לאלו שאחרו ולא שמעו כשפרסו על שמע בתחילת התפילה
תפילת ערבית
הוא נאמר גם ב בלונדון, שמבוסס על מנהג ברלין, שהוא מנהג אשכנז המזרחי, ואם כן נראה שמנהג זה אינו ממש תלוי באשכנז המערבי והמזרחי