מיב ע. נתיבות המשפט/ביאורים/קמח

נהג שלחובתו רשומות 12 עד 22 נקודות תקפות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן ודוקא בלוקח השטר חוב שייך שפיר לומר כיון דהלוה נפטר דהלוקח אינו קונה רק שיעבוד נכסים ושיעבוד הגוף נשאר אצל הלוח וכיון שהעדים קרובים להמלוה וליכא עדים על שיעבוד הגוף ממילא גם שיעבוד נכסים ליכא אבל במת והורישה דבלא"ה פקע שיעבוד הגוף של הלוה כיון שמת והיורש הוא בגוף וכיון דרחוקים הן לו כשר השטר למאן דמכשיר בצוואת ש"מ בלא קנין גם מה שדימה מתנת שכ"מ בקנין למ"ש הראב"ן והנ"י גבי פסול ממון דלא בעינן תחילתו בכשרות כיון דלמי שהוא מעיד לא היה קרוב בשעת ראיה וכו' נראה לחלק דשאני התם גבי בני עיר שיצא עירעור על שלהם
נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205 המתאימה לדרגת רישיונות ורשאי הוא להיבחן גם בתקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו מיהו אם נפסק הדין וכו' עש"ך סק"ט דאפי' לא נפסק הדין א"י להעיד דעביד אינש לאחזוקי דיבורא

התנסות מודרכת בגישור

ולפ"ז אמרינן שפיר דמהני סילוק כיון דפלגינן דיבורא ונאמן שאינו של המערער ובעדות זה סגי לבטל ראיות המערער כיון דאינו שלו וכן מה שהביא ראיה מקרובי נרצח ג"כ לאו ראיה מחמת טעם הנ"ל דעל הנרצח לא שייך שם עדות כיון דכבר מת ובעדות זה שרא' שרצח ישראל אף דלא ידעינן מי הוא הנרצח סגי ולכך אמרינן פלגינן דיבורא.

11
התנסות מודרכת בגישור
מי ומתי צריך לעשות נהיגה מונעת? נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה ג , ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210
התנסות מודרכת בגישור
וכן בעובדא שהביא הב"י בשם המישרים שערערו על השדה שמכר קרובו שלא באחריות דשם העדות הוא שאינו של המערער ואם כן נהי דמקודם לא הי' יכול להעיד זה כיון דהי' נוגע לקרובו מ"מ כשנסתלק הקרוב העדות זה שאינו של המערער לעולם כשר היה נגד זה אבל כל שעיקר העדות הוא שהקרוב נתחייב אף שעכשיו ירשו הרחוק מ"מ כיון שהרחוק מכח הקרוב נתחייב ועיקר העדות על חיוב הקרוב הוא בטל העדות דהא מה שראה הי' עדות להפסול משא"כ הראיי' במה שמעיד שאינו של המערער הוא רק נגד המערער ואינן בפסול כנ"ל ובתומים הקש' מקרובי נרצח שיכולין להעיד על הרוצח כיון שאין תועלת לרוצח ומ"ש מתנת ש"מ בכולה דא"י להעיד למאן דפוסל הא אין תועלת להשכ"מ כלל
קורס נהיגה מונעת
כמו כל הקורסים, הקורס הינו חובה ונקודות הזכות והעבירות המחושבות לביצוע קורס זה, הן לפי סעיף ו' לתקנה נהגים לא יידרשו לעשות תיקון כפול, קרי קורס נהיגה נכונה, על אותם עבירות
כמה עולה נהיגה מונעת מחיר קורס נהיגה מונעת הינו 195 ש"ח כולל מע"מ, כאשר באילת עלות קורס נהיגה נכונה עולה 167 ש"ח כמו כן ליווה הליכי משא ומתן מורכבים הן כיועץ והן כמנהל המשא ומתן, תוך מתן מענה מיטבי לצרכי הלקוח ולמורכבות ההליך
סעיף זה לא כולל דרישה לעשות מבחן תיאוריה חוזר, אם ייתבקש

התנסות מודרכת בגישור

יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה רצוי מול צפיית טקסט מקורי ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

קורס נהיגה מונעת
השתלמות נהיגה נכונה בסיסית מיועדת לעברייני תנועה שצברו 12 עד 22 נקודות חובה על עבירות אשר ביצעו על הכביש
נתיבות המשפט/ביאורים/לג
נגישות לבעלי צרכים מיוחדים מיב"ע מכבדת כל לקוח ותעשה על שניתן על מנת לאפשר ללקוחות לבצע את ההכשרה בצורה מיטבית
נתיבות המשפט/ביאורים/קמח
במקרה כזה ניתן לפנות לבית התוכנה בודאר אלקטרוני על אף המאמצים ומתן תשומת הלב יתכן שעדיין יהיו חלקים באתר שיימצאו לא נגישים לחלק מהאוכלוסיה