קו ההלכה. צרו קשר

וכן הורו בדורנו הרב צבי שפיץ, הרב ועוד את דבריו ביסס הוא על דברי הגמרא מנחות סה, ב "וספרתם לכם, תנו רבנן שתהא ספירה לכל אחד ואחד"
הרב אף חיבר חוברת מיוחדת בנושא, "היומם על פני כדור-הארץ" ה'תש"ג, 1943 , "הפותר את שאלת מקום 'קו התאריך' הישראלי לשנוי היום , ומקום 'קו המרכז' למזרח ולמערב והקובע את ימי השבוע והשבת בכל היקף העולם" ואף שהוא עצמו גרם לזה שלא בשביל לימוד תורה, והוא פושע, חייבין לפרנסו מצדקה

צרו קשר

מכאן הסיקו חלק מהפוסקים, שמותר לאדם להימנע מעבודה ובכך להכניס את עצמו להגדרת "עני" הרשאי לקבל צדקה.

21
קו ההלכה הספרדי
הרב כתב קונטרס "בדין העובר את קו התאריך, לעניין שבת ויו"ט, ספירת העומר ושבועות" לבירור שיטה בנושא
זמני תפילות
כל מי שיש לו מאתיים זוז, לא ייטול מכיס של צדקה
קו התאריך בהלכה
יהודי החוצה את קו התאריך ימצא את עצמו מפסיד יום או מוסיף יום וכך עולה השאלה האם עליו להמשיך לספור את ספירת העומר על פי הספירה שלו, השונה מספירת שאר היהודים, או שעליו לדלג יום בספירה
כל ה מסכימים שיש גבול מסוים שמעליו אסור לקחת צדקה, וכפי שכתב : "ודאי מי שאינו צריך ונוטל, גוזל עניים, שהרי אותו בעל-הבית שנתן לו - לא ייתן לעני אחר, שאומר 'כבר נתתי לאחר', נמצא אותו שלקח - גזלו לזה ה חולק על סברה זו וטוען ששיטת 90° אינה מבוססת על אי ידיעת היישוב התחתון
זאת, על-מנת שלא לפגוע בעניים אמתיים, הסמוכים רק על שולחנה של קופת הצדקה הציבורית בפועל נהגו רוב היהודים המהגרים לשבות ביום שבת המקומי, על פי פסק ההלכה של רב המקום הרב אהרן משה קיסילוב, מרבני

בתי הוראה בטלפון לשאלות בהלכה

מצד שני, בהלכות נאמר, שמי שרוצה לאכול דמאי, רשאי להפקיר את כל נכסיו ולהפוך לעני.

10
קו התאריך בהלכה
השיטה השנייה מופיעה בספר "יסוד עולם" לרבי תלמידו של
בתי הוראה בטלפון לשאלות בהלכה
לפי דעה זו מתחלקות חלק ממדינות האיים באוקיינוס השקט לשני תאריכים
קו העוני בהלכה
כמו כן, המדידה בהלכה היא רב-ממדית, המביאה בחשבון לא רק את עושרו המוחלט של האדם אלא גם את יכולתו להרוויח
מספק, הם שמרו יומיים כבכל , אולם משהגיע הם נדרשו להכרעה מובהקת, מחוסר יכולת מעשית לצום יומיים רצופים הרב , בחיבור מקיף שהקדיש לעניין זה בשם "קו התאריך הישראלי" , טען שקו התאריך נוהג לפי המנהג המקובל בכל מקום ומקום
אולם הדין הזה אינו רלוונטי לעניין צדקה

זמני תפילות

מכאן שלפי הרמב"ם, מצוות הצדקה תלויה בצרכיו של כל עני לגופו, ואין כלל "קו עוני" מוחלט.

29
קו העוני בהלכה
נושא נוסף המושפע על ידי קו התאריך הוא
קו העוני בהלכה
והרב הסביר, שכיוון שמתנות עניים בשדה מתחלקות כל שנה בעונת הקציר, מותר לקחת מהן רק מי שאין לו מספיק חסכונות כדי להתפרנס במשך שנה
קו התאריך בהלכה
וכמו כן לדעה זו באיי הואי "FRIDAY" הוא שבת