באלי בגט. בית שמואל על אבן העזר/שמות אנשים

ועיי"ש שיש לעשות קודם עוד קודם מינוי הסופר והעדים וגם אם במקומו אין קוראין אותו לתורה בשמו, הלא אם יבא למקום אחר שקורין לתורה בשם יאמר זה שמי, אם כן לא נשתקע השם … ולכן טוב ג"כ שלא להזכיר בכתובה רק שם זה כיון שנכתבה בלה"ק ולשם דבר מצוה, הלא לזה הונח השם הזה
מיהו מזה היה מוכח דלא ס"ל כמהר"א בן ששון הנ"ל דהא למ"ש ע"כ מה שמכשיר הס"ש בעת הדחק באותיו' המתחלפי' ע"כ צ"ל בשמות אשר לא מצינו דהם שני שמות ולדעת בן ששון היה כשר משום דאמרי' דהוא כינוי לשם אף על גב דבן ששון ג"כ לא מכשיר אלא בעת הדחק מ"מ נשמע מבן ששון אפי' אותיות דאין מתחלפי' נמי הדין כן דהא הטעם הוא משום דהוי ככינוי ואפשר דוקא באותיות המתחלפי' אז אמרי' דהוי ככינוי ולא בשאר אותיות לאליקום לחזקי' לחיים למשלם לנחמי' לשמואל

בית שמואל על אבן העזר/שמות אנשים

ואם כותבין לסימן פשיטא לי אם ידוע חתימתו אין משנין חתימתו ולא כס"מ ואפילו אם א"י חתימתו מסתבר טפי דברי הס"ש לכתוב בעין ניסן ניסים : נתנאל ואם עולה לס"ת בשם נתנאל ונקרא סענדר כתב בנ"ש דיש לכתוב נתנאל דמתקרי אלכסנדר כי שם הקודש של סענדר הוא אלכסנדר ובסמוך באות סמך כתבתי בשם מהרש"ל לא כוותי' וכן עיקר כדברי מהרש"ל וכותבין נתנאל המ' סענדר: סימן טוב ולקמן יתבאר כיצד כותבין שמות כאלו סלם שם ערבי סעדיה בה"א בסוף בלא וי"ו וקצת אנשים נקראו ישעי' ועולין לס"ת בשם סעדי' כותבין סעדי' דמתקרי ישעי' ובארצות אלו קורין לכל ישעיה שעיה נ"ל לכתוב סעדי' דמתקרי שעיה בלא יוד אבל אם אין עולה לס"ת בשם סעדי' פשיטא דכותבין ישעיה ותו לא אפי' אם נקרא שעיה עכ"ל מהרש"ל אף על גב דקי"ל דכותבין השם כאשר הוא נקרא והוא נקרא שעיה ולא ישעיה מ"מ שם שעיה נכלל בשם ישעיה אלא מחמת שפולטי' היו"ד נשמע שעיה כמ"ש בשם חיאל לכן כותבים ישעי' ונראה אם הוא חותם את עצמו ישעיה כותבין ישעי' אף על פי שנקרא שעיה מטעם הנ"ל ומזה נשמע נמי אם עולה לס"ת בשם נתנאל ונקרא סענדר דכותבין נתנאל המ' סענדר ולא אלכסנדר ולא כנ"ש מיהו אם חותם את עצמו אלכסנדר כותבים המ' אלכסנדר אף על פי שרש"ל כתב דכותבין דמתקרי שעיה ולא המ' לא קי"ל כוותי' בזה כי הוא ס"ל אפי' בשם לעז כותבין דמתקרי אבל לדידן יש לכתוב המ' וכ"כ בד"א.

15
3 המקומות הטעימים שאתם חייבים להכיר
פייבש פישל פרידמן תליא לפי לשון המדינה
מנת הסטייק טרטר הכי טובה בבאלי ב
פפי ביו"ד פפו בוי"ו כינוי לאליעזר
יש לו שם עברי וכולם קוראים לו בשם לועזי, איך יכתב בגט ויעלה לתורה?
הירצא הירצקא כן יש לכתוב מסתמא אם לא שרגיל לחתום בעין
הירץ כן יש לכתוב מסתמא ואם אומר שרגיל לחתום בעין יש לכתוב הערץ בעי"ן והוא כינוי לנפתלי אשר המ' אנשיל ומסתמא כותבי' אנשיל ביו"ד אחר השי"ן אשר המ' מוקיל המ' זעליקמן המ' ענואל
גדליה המ' געדיל או גדיל מהרש"ל עזריה בה"א ואם נקרא עוזר ועולה לס"ת בשם עזריה כותבים כהנ"ל

Index:Hebrew/ב

פפי ביו"ד פפו בוי"ו כינוי לאליעזר.

9
מנת הסטייק טרטר הכי טובה בבאלי ב
גם אין צריך לכתוב המ' אליקא ס"ש אנגיל בשם האיש ס"ש
3 המקומות הטעימים שאתם חייבים להכיר
אלז גוטא ע"ש זה באות גימל איצל איזא איזלן איזק איסק כינוי ליצחק ויש לכתוב הכינוים אלו אבל איצחק הוא קיצור השם מיצחק וא"צ לכתוב הקיצור השם
בית שמואל על אבן העזר/שמות אנשים
באלי מאוכלס מאז התקופה ה, ואולם השרידים העתיקים ביותר שנמצאו במקום הם כלים מאבן ומחרס בני 3,000 שנה
יהודה בה"א ואם נכתב באלף פסק בס"ש בין אם כתב האלף בסוף ובין אם כתב אחר היו"ד האלף דניכר קצת במבטא כשר בעת הדחק דאלף וה"א מתחלפים אפי' היכא דאיכא שינוי במשמעות ויתבאר היטב בשם מתתיה ובעל ד"א כתב דיש לו ליתן שני גיטין בא' כותבי' גדליהו בוא"ו ובא' כותבי' בלא וא"ו
ועיי"ש שנסתפק במי שידוע ששמו ליב ואין יודעים אם שמו העברי יהודה או אריה, ויש חשש שמא יקראוהו לתורה באחד מהם ושמו מעריסה הוא השני או שיקראוהו בשניהם, ומסיק שבלאו הכי יעשו בכהאי גוונא שני גיטין אחד בשם אריה ואחד בשם יהודה, ואף אם יקראוהו לתורה מכאן ולהבא בשניהם אין בכך כלום, שכן שם זה המורכב משני השמות יחד יקבע לו רק מאותה שעה ואילך וא"צ לכותבו בגט ובאיש מצליח ח"א סי' נא , לאחר שהביא את דברי הבנין ציון הנ"ל, כתב: אבל אנו לא ראינו שום טעם להקל כלל באיסור חמור כזה, דלדעת הגט פשוט בדעת מרן אם כתב שם הנשתקע הגט בטל, ומ"ש דהכל יודעים דשם לעז לא נקרא בו בשעת מילה, הא קמן דברי מרן הב"י הנ"ל גבי חיים ביבאנטי, שכ' דאינה מגורשת, ואטו איכשור דרי, דבזמן מרן היו קורין על המילה בשמות לעז מה שאין בזמנינו

10 הכי טובות: מסעדות בהרצליה

והא דס"ש לשנו' חתימתו אף על גב דכתבתי כמה פעמים דאין משנין חתימתו צ"ל משום שם כליפא קורין רפה ואין שינוי במבטא בין שם חליפא לבין שם כליפא לכן ה"א דאין משגיחין בחתימתו כאשר כתבתי בשם פנחס אלא מפני דאין מצינו שם זה בשום מקום היפוך חתימה שלו לכן אזלינן אחר חתימתו ואין משנין חתימתו.

מנת הסטייק טרטר הכי טובה בבאלי ב
וכתב מהרי"ט כל זה כשא"י חתימתו או איך שעלה לס"ת אבל אם ידוע חתימתו אין משנין חתימתו
באלי
אוגיא בחד יוד: אורשרגא אלף בסופו אף על פי שהוא ל"ה מ"מ כיון שהוא לשון נר כותבים באלף וכותבי' בחד תיבה: אורי דמתקרי אהובי': אורי המ' ליפמן או המ' וייבש או המ' ויבלמן או המ' גומפלין אושיעה ה"א בסוף אא"כ דיש לו קבלה לחתום באלף ואם כתב באלף כתב בס"ש דאינו פוסל משום דאינו ניכר במבטא אם או אלף הוא ה"א גם מצינו ה"א ואלף מתחלפי' ואותיות המתחלפי' ס"ל דכשר בעת הדחק אפי' אם ניכר במבטא וגבי שם מתתיה כתבתי דין זה באריכות ויש ללמוד מזה אם נמצא בס"ת טעות כזה באותיות המתחלפי' כשר וכן איתא בתשו' צ"צ ועיין באות גימל: אייזק נגזר משם יצחק וכתב מהרש"ל דהוא קיצור השם וא"צ לכתוב יצחק המ' אייזק אלא כשיש עוד אייזק אחר כותבים לסימן וכן אם יש באותו מקו' אייזק אחר אשר שם הקודש שלו שאלתיאל צריך לכתוב הכינוי כיון דיש לכינוי זה שם הקודש אחר אבל בד"מ ובלבוש כותבי' דכותבי' יצחק המ' אייזק משום דיש ליצחק כינויים אחרים וכל שיש לשם הקודש כינוים אחרים צריך לכתוב הכינוי
בית שמואל על אבן העזר/שמות אנשים
והיינו דא"י חתימתו גם א"י איך שעלה לס"ת אבל אם ידוע חתימתו או איך שעלה לס"ת או קריאת משפחתו אזלינן אחריו