הלכות בין המצרים. הלכות בין המצרים 2021: לנקוט במשנה זהירות בימים

לפיכך, לפי מנהג יוצאי ספרד אין סממנים של אבלות בשבת חזון במאמר זה נתרכז בפרטי הדינים השייכים לחלק הראשון, קרי: מי"ז בתמוז ועד ר"ח מנחם אב
ויש שכתבו שאין להתיר זאת בשבוע שחל בו תשעה באב קצשו"ע תכב ד וכיום סימן האבלות הנפוץ הוא אי הגילוח, ומאידך בגילוח יש ביטוי מוחשי שאין כאן אבלות, ולכן נכון להראות סימן אבלות בתשעת הימים ותשעה באב

'שלושת השבועות'

לדעת פוסקים רבים, מותר לאכול בתשעת הימים בשר שנשאר משבת חזון או מלפני ראש חודש, מפני שאם לא יאכלוהו יתקלקל.

23
הלכות בין המצרים
וכן מותר לטעום את תבשילי הבשר שמכינים לכבוד שבת חזון, כדי לבדוק אם צריך להוסיף בהם טעם, שטעימה זו אינה לשם הנאה אלא לצורך מצוות עונג שבת
מנהגי שלושת השבועות
אין לובשים בגדי שבת בימים אלו ואפילו אם אינם מכובסים
איסורים בימי בין המצרים
הגריש"א כתב: מן הראוי לנהוג כמנהג המקום ולא להסתפר מי"ז בתמוז לקנות חכמה בין המצרים עמוד 14
בנוסף לכך - זאת פרנסתם וזה אחד מביטויי האבלות, שמתוך צער והזדהות עם הנפטר או עם חורבן הבית, האדם מפסיק לטפח ולפנק את עצמו
בשבוע שחל בו תשעה באב, לכל הדעות והמנהגים, אסור להסתפר ואין היתר להתגלח רצוי טיול רק במקומות מוסדרים

מנהגי ימי בין המצרים : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

ומי שיכול לסגור את חנותו בלא שיגרם לו מכך הפסד משמעותי - צריך לסוגרה בתשעת הימים.

יהדות נט
נחלקו הפוסקים לגבי מקום שרגילים להזמין נגנים לסעודת מצווה, האם גם בשלושת השבועות מותר להזמין נגנים
הלכות ומנהגי בין המצרים : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
רחיצה בים יש שמנעו עצמם מרחיצה בים, והמקור בספר מקור חיים לבעל הח"י תקנא ס"ה שכתב שיש להימנע מפני הסכנה וזה זמן המסוגל לרעה
מנהגי ימי בין המצרים : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
יב - משנכנס אב ממעטים בשמחה אמרו חכמים במשנה תענית כו, ב : "משנכנס אב ממעטים בשמחה", כי ימים אלו הם ימי אבל על חורבן בית המקדש
בפשטות עד אחר ט' באב ישתמט מהגוי, ואח"כ יכול להתעמת עימו ככל השנה, וכ"כ קרבן נתנאל בשם הזוהר ורק במקרים נדירים, כאשר המשפחה במתח רב מקניית הבגדים, אפשר להתיר להם כפי שמתירים לצורך גדול
ונלענ"ד שראוי להמליץ גם ליוצאי ספרד שלא להתגלח בתשעת הימים שהחיינו בליל י"ז בתמוז: י"א שאין לומר שהחיינו בליל י"ז בתמוז, והטעם: משום דס"ל דאבילות חלה מהערב שו"ת חיים שאל לחיד"א ח"א כד, שו"ת שבט הלוי ח"ח קסח ז

הלכות לימי בין המצרים

.

7
הלכות בין המצרים 2021: לנקוט במשנה זהירות בימים
שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, היו בהיסטוריה של עם ישראל ימים של חוסר מזל ואסונות לעם היהודי
מנהגי שלושת השבועות
וכן מותר למינקת שצריכה לכך, לאכול בשר כדי להרבות את חלבה
הלכות לימי בין המצרים
אמירת תיקון חצות הימים שבין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב, נקראים ימי "בין המצרים" על שם הפסוק במגילת איכה פרק א פסוק ג "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שאלו הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים לירושלים עיר קדשנו ותפארתנו, ופרעו פרעות בישראל, עד יום תשעה באב שבו החריבו את בית המקדש בעוונות הרבים, ומאז ועד היום עם ישראל אינו יושב בטח, ותמיד קמים עליו אויבים מבית ומחוץ, ואף על פי שזכינו תהלות לאל עליון, לחזור לארץ קדשינו בצורה חופשית, עדיין לא זכינו לגאולה שלימה, כי בית חיינו חרב, ואומות העולם מציקות לעם ישראל יום יום, והצרות תוכפות יותר ויותר, ועל הכל מבחינה רוחנית אנו רחוקים מאד מהגאולה האמיתית, עד שישוב ה' וירחם על נחלתו, וישוב לגאול אותנו גאולה שלימה, גאולת עולמים