קו ההלכה הספרדי. האם מותר לשמוע מוזיקה במוצאי תשעה באב?

שבשבעה באב נכנסו האויבים לבית המקדש וחיללוהו, ובתשעה באב סמוך לערב הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל יום עשירי באב עד הערב, שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב וה"ה לענין שמיעת כלי שיר במוצאי תשעה באב שיש להתיר
וכן כתב מרן החבי"ב בשיורי כנסת הגדולה סימן תקנח אות ד , שאפילו הנוהגים להחמיר שלא לאכול בשר ויין בליל ויום עשירי מותרים ברחיצה, וכן הוא מנהג טירנא הגר"י יוסף ציין בדבריו שכאשר ישנה שאלה סבוכה בהלכה רבני קו ההלכה מכניסים אליו את השאלה והוא משתדל להשיב ולתת מענה

ימי בין המצרים

הגאון הרב אלחנן פרץ ראב"ד בתי הדין חוקת משפט שעל ידי קו ההלכה חתם את הכנס בהדרכה מפורטת בנושא התרופות בפסח.

3
במעמד גדולי ישראל: רבני 'קו ההלכה הספרדי' התכנסו
ואולם לבני אשכנז שנוהגים להחמיר בכל זה וכמו שכתב הרמ"א בסימן תקנא סעיף ב שגם בליל מוצאי תשעה באב השייך לבין המצרים, יש למנוע נישואין
קו ההלכה הספרדי
אתר אישי הנותן מידע על אבחונים וטיפולים במטופלים עם קשיי תפקוד ולמידה
קו ההלכה הספרדי
את הכנס פתח הרב ירון אשכנזי מנהל ומפקח רוחני של קו ההלכה שהעלה על נס את גודל זיכוי הרבים שנעשה בקו ההלכה כאשר בשנה האחרונה התקשרו לקו ההלכה מעל 1,000,000 איש, הרב אשכנזי הודה לרבנים שעל אף עיסוקיהם הרבים בקהילות שבהן הם מכהנים כרבנים עדיין מוצאים זמן לתת מענה הלכתי לאלפי הפונים בקו
ואע"ג שמבואר במסכת תענית כט הגאון הרב זמיר כהן ראש ארגון הידברות וראש ישיבת היכל מאיר ביאר בהרחבה את חיוב מצוות אכילת מצה וד' כוסות
וכתב המשנה ברורה סימן תקנא ס"ק לז, וסימן תקנח סק"ג וה"ה שיש להזהבר בזה שלא לרחוץ במרחץ ולספר ולכבס עד יום עשירי לאחר חצות בסיום דבריו בירך הגר"י יוסף את הרבנים שיהיה להם סיעתא דשמיא ושלא תצא תקלה תחת ידם

ימי בין המצרים

מכל מקום לא נהגו כן אלא בבשר ויין אבל לא בשאר דברים כדמוכח מלשון הטור והשלחן ערוך וכמ"ש המאמר מרדכי סימן תקנח סק"ב.

12
ימי בין המצרים
האם מותר לשמוע מוזיקה במוצאי תשעה באב?
הישיבה עוסקת בקירוב נפשות ישראל לאבינו שבשמיים
קו ההלכה הספרדי